สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-PAYMENT)

20 กันยายน 2564